તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો

અમે 2 કલાકની અંદર તમારી મુલાકાતની પુષ્ટિ કરીશું

(અમે ટેક્સ્ટ / કૉલ દ્વારા પુષ્ટિ કરીશું)

OPD નો સમય

શ્રીજી હોસ્પિટલ

સોમવાર - શનિવાર   :   09:00 AM - 12:00 PM
રવિવાર (માત્ર એપોઇન્ટમેન્ટ)   :   10:00 AM - 12:00 PM
મોબાઇલ નંબર   :   9909961051

એપિક હોસ્પિટલ

સોમવાર - શનિવાર   :   05:00 AM - 07:00 PM
રવિવાર (માત્ર એપોઇન્ટમેન્ટ)   :   10:00 AM - 12:00 PM
મોબાઇલ નંબર   :   9909961051

વિરલ હોસ્પિટલ

સોમવાર - શનિવાર   :   12:30 PM - 02:00 PM
  :   07:00 PM - 08:30 PM
રવિવાર (માત્ર એપોઇન્ટમેન્ટ)   :   12:30 PM - 02:00 PM
મોબાઇલ નંબર   :   9624885151